Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chỉ đạo sát sao của PGD.            -  Nhà trường có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về ...