Trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường nói chung, văn hóa ứng xử trong cán bộ, giáo viên, ...